verdibasert ledelse

Aase`s relasjonsverksed

 

 

Jeg velger å bruke Einar Aadlands definisjon av verdibasert ledelse:

 

”Verdibasert leiing er å motivere og mobilisere organisatoriske handlingar og avgjerder på basis av ønskte verdiar, og å avdekkje og avgrense innslaget av handlingar og avgjerder som trykkjer førvedvitne eller ikkje-ønskte verdiar.” (Aadland 2004:157).

 

Verdibasert ledelse går altså ut på at en styrer aktivt etter kjente verdier, og at en skal bekjempe de uønskete verdiene i organisasjonen. Dermed blir det et lederansvar å påvirke medarbeidernes verdier overfor brukerne. Lederne kan bruke forsjellige metoder for å påvirke medarbeidernes verdier og holdninger. Det å gi medarbeiderne faglig veiledning kan altså være en måte organisasjonen kan kvalitetssikre egen organisasjon på.

 

I boka ”Coaching på jobben” skriver John Whitmore om hvordan verdibasert ledelse bygger lederrollen på kommunikasjon (Whitmore 1996:7). Hvordan den interne undervisningen og formidlingen av kunnskap foregår i organisasjonen. Whitmore deler lederrollen i verdibaserte organisasjoner inn i rollene som formidler, ”mentor”, facilitor” og til slutt rollen som coach.

 

Eriksen er også inne på dette i boka, ”Kommunikativ ledelse –om styring av offentlige organisasjonene”, der han henviser til det han kaller konvensjonelt lederskap:

 

”Lederskap er en mellommenneskelig påvirkning, utøvet i en situasjon, og rettet mot – gjennom kommunikasjonsprosessen – oppnåelse av ett eller flere spesifiserte mål.” (Tannenbaum, Weshler and Masaryk 1961)(Eriksen 2000:134).

 

Det å bruke veiledning som et hjelpemiddel for å bevisstgjøre medarbeiderne på holdninger og verdier, vil altså være et verktøy hvis en velger å styre med verdibasert ledelse. Siden lederrollen i verdibasert ledelse bygger på evnen til kommunikasjon, må lederne legge forholdene til rette for denne kommunikasjonen. Dermed kan en si at veiledning er et hjelpemiddel for å bevisstgjøre medarbeiderne i organisasjonen, hvorigjennom man kan påvirke deres handlinger og dermed utvikle organisasjonskulturen.

 

 

 

http://aaserosenvold.net/

http://aaserosenvold.net/