Andragogikk

Aase`s relasjonsverksed

 

Andragogikk kan også forklares som voksenpedagogikk.

 

Som alle andre begreper har begrepet læring hatt ulike forståelse.

 

En kan definere læring som en indre prosess som innebærer en varig forandring i opplevelse og adferd som et resultat av erfaring. Men for det har vi ulike forståelser om hvordan vi forstår det å lære.

 

Læring som økning av kunnskap. Med dette forstår en kunnskap som noe som befinner seg ”utenfor” studentene eller medarbeiderne, og som lærerne eller lederne skal en bringe kunnskapen inn i hode på vedkommende gjennom opplæring.

 

Læring kan også forstås som gjenkallelse av informasjon. Læring kan bli forstått som å gjenkalle en kunnskap eller bringe biter av kunnskap utenfra, fra en bok eller fra en lærer, og inn i hode på studentene. Da blir kunnskap forstått som noe som blir lagret opp i hode, og noe vi tar fram når vi for bruk for det.

 

Læring som en tilegnelse av fakta, ferdigheter og holdninger som kan bevares og brukes i praksis. Her er læring noe nyttig som kan brukes i praktisk, og derfor er det som er lært sett som noe verdifullt. Læring for livet.

 

En annen måte å forstå begrepet læring er å se de som en helhetlig prosess. Læringen blir sett på som en helhetlig prosess ved at kunnskap o informasjon blir satt inn i nye sammenhenger og anvendes der. Kunnskapen blir omformet, og læringen blir derfor ikke sett om rent oppgulp eller reproduksjon.

 

Med erfaringslæring menes at erfaringer og kunnskap vil påvirke de valg en person tar i dag og i framtiden. I tidsrommet mellom ulike handlinger vil det foregå en tankeprosess som i hovdesaklig inneholder observasjon og refleksjon, og i ettertid vil det foregå en abstraksjon og generalisering prosess. Men denne forståelsen av læring er det viktig at læreren tar erfaringene til studentene på alvor, å bruke den aktivt i undervisningen.

 

Voksne lærer ikke på en annen måte enn barn og unge, men voksne har livssituasjon og et annet erfaringsgrunnlagt. De har en sekk med levd liv, og erfaringer med seg i klasserommet. Men samtidig har de med seg forventninger til hvordan vi lærere som skal utfylle vår rolle som lærere, og dette er gjerne forbundet med hvordan lærere tideligere har utført sin lærerrolle.

 

Jeg som skolemenneske er glad jeg for å jobbe med å formidle kunnskap, spesielt er jeg interessert i det som på fint heter andragogikk. Dett er en retning innen voksenpedagogikken som klart skiller mellom pedagogikk til barn og pedagogikk overfor voksne.

 

Dette er nok et av problemene med å undervise voksne er at en ikke kan bruke de samme metodene, og en må forholde seg ulikt til voksne og barn.

 

Dette er helt rett, og dette har jeg etter mange års erfaring med å undervise voksne.

 

 

 

 

 

 

http://aaserosenvold.net/

http://aaserosenvold.net/